FAQ - MBA - VŠE

FAQ

1Proč studovat program MBA for Students na FPH VŠE?
Studium programu MBA for Students Vám poskytne kvalitní a uznávané manažerské vzdělání, které Vám významně pomůže při výkonu nejvyšších manažerských pozic. Studiem MBA for Students získáváte prestižní titul, který zvýší Vaši konkurenceschopnost na trhu práce a urychlí Váš pracovní postup. Program MBA for Students můžete studovat při svém magisterském studiu na VŠE a tak velice efektivně dosáhnete inženýrského i MBA titulu najednou během dvou let.
2Kdo studium MBA for Students zastřešuje?
Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze patří k nejuznávanějším fakultám zaměřeným na management ve střední a východní Evropě a jako jediná fakulta v České republice vlastní prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Kromě toho fakulta podnikohospodářská vlastní mezinárodně uznávanou akreditaci FIBAA. Švýcarská ZHAW Zurich University of Applied Sciences je jednou z nejvýznamnějších fakult managementu a podnikání ve Švýcarsku, a jediná s akreditací AACSB. ZHAW je rovněž držitelem mezinárodně uznávané akreditace FIBAA. Výuku garantuje a provádí mezinárodní tým zkušených odborníků z praxe i obou partnerských univerzit, Vysoké školy ekonomické v Praze a ZHAW Zurich University of Applied Sciences.
3Jak je studium MBA for Students organizováno?
Studium v délce 20 měsíců roku je zajišťováno mezinárodním týmem špičkových odborníků. Výuka probíhá 1 x měsíčně ve čtvrtek, pátek a sobotu v anglickém jazyce. Studium obsahuje celkem 17 modulů, které jsou zakončeny zkouškou nebo závěrečnou prací. Podrobnosti viz sylaby příslušných předmětů. Studium je zakončeno prezentací a obhajobou závěrečného projektu.
4Kde výuka probíhá?
Výuka probíhá v sídle FPH VŠE v Praze na Žižkově. Jeden z modulů proběhne na partnerské univerzitě ve Švýcarsku. Náklady na cestu a ubytování ve Švýcarsku jsou hrazeny programem MBA for Students.
5Co je obsahem studia MBA for Students?
Díky mezinárodnímu týmu zkušených odborníků si rychle osvojíte praktické přístupy a nejnovější nástroje z oblasti strategie, marketingu, prodeje, řídících dovedností a leadershipu. Naučíte se, jak začít a rozvíjet podnikání, jak zajistit logistiku. Budete schopni efektivně řídit a inspirovat svůj tým. Poznáte příběhy úspěšných firem a lídrů a seznámíte se s obchodním právem i etickými principy řízení lidí a podnikání.
6V jakém jazyce výuka probíhá?
Výuka probíhá v anglickém jazyce
7Jaké jsou podmínky přijetí?
Uchazeč o studium programu MBA for Students (Master of Business Administration) musí splnit tyto podmínky: 1) řádně vyplněná přihláška ke studiu a uhrazení poplatku ve výši 600 Kč 2) uchazeč musí být studentem magisterského studia. Uchazeč neskládá přijímací zkoušky. Bližší informace viz sekce o programu.
8Lze program MBA for Students studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?
Bohužel nelze, uchazeč musí být studentem magisterského studia.
9Je potřeba absolvovat přijímací zkoušky?
Studenti jsou do programu přijímáni na základě podané přihlášky, jejíž přesné náležitosti naleznete na stránkách porgramu. Musí však splnit tyto předpoklady: 1) řádně vyplněná přihláška ke studiu a uhrazení poplatku ve výši 600 Kč 2) uchazeč musí být studentem magisterského studia
10Kdy jsou otevírány programy?
Výběrové řízení je vyhlašováno vždy 1x ročně s temínem podání přihlášek do konce ledna příslušného roku
11Jaká je cena za studium?
Zaváděcí cena za studium programu MBA for Students pro uchazeče přijaté ke studiu v roce 2019 je 90.000 Kč.
12Je možné platit za studium ve více splátkách?
Zaváděcí cena za studium programu MBA for Students ve výši 90.000 Kč musí být uhrazena v celé výši do 30 dnů od zahájení výuky prvního modulu na účet 1828782/0800, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0182 . Možnost splátek bude posuzována individuálně.
13Lze podat přihlášku elektronicky?
Přihlášku lze zaslat elektronicky na klara.vackova@vse.cz, podat osobně na sekretariátu děkana RB 440 či zaslat poštou na adresu Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, nám W. Churchilla 4, 130 67 Praha
14Jaký je poplatek při podání přihlášky?
Při podání přihlášky je vyžadován poplatek ve výši 600 Kč.
15Jak se postupuje po podání přihlášky?
Po řádném vyplnění přihlášky zašleme uchazečům do 10 dnů Rozhodnutí o přijetí ke studiu a Smlouvu k podpisu. Na základě Smlouvy provede přijatý student úhradu 90.000 Kč do 30 dní od zahájení výuky prvního modulu. Uchazeči obdrží pozvánku na první seminář. Na další semináře se pozvánka již neodesílá, neboť studenti se řídí podle schváleného harmonogramu akademického roku, který je zveřejněn na webových stránkách programu.
16Jsou semináře povinné?
Semináře jsou povinné. Studentům bude povoleno jedno bezplatné opakování modulu, pokud se nebudou moci účastnit ze závažných důvodů.
17Kolik stran musí mít předkládané práce?
Seminární práce musí obsahovat celkem 2000 slov čistého textu. Závěrečná práce musí obsahovat 50-60 stran čistého textu. Více informací získáte po dohodě s lektorem nebo je naleznete v příslušném sylabu.
18Jaké jsou podmínky pro zakončení studia a udělení diplomu MBA?
Závěrečnou práci, kterou student na konci studia předkládá, je nutno úspěšně obhájit. Není vyžadována závěrečná zkouška. Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul MBA. Jde o profesní titul, jehož držitelé výrazně zvyšují svoji šanci na uplatnění v managementu velkých nadnárodních společností. Titul MBA se uvádí za jménem.
19Je studium zakončeno promocemi?
Ano, studium zakončíte slavnostní promocí spolu s ostatními studenty inženýrského studia na VŠE. První promoce proběhnou již v červnu 2020, pokud práci odevzdáte do 30.4. 2020. Pokud práci odevzdáte do 30.9.2020, proběhnou promoce do konce roku 2020.
20Lze studium prodloužit?
Nesplní-li student předepsané studijní povinnosti, např. opožděné odevzdání seminárních prací nebo odevzdání závěrečné práce, popř. její obhajobu, lze studium prodloužit až o dobu 6 měsíců. Maximální délka studia je tedy 26 měsíců.
21Jak je studium MBA for Students akreditováno? Je titul MBA mezinárodně uznávaný?
Studium programu MBA for Students na FPH VŠE ve spolupráci se švýcarskou univerzitou ZHAW Zurich University of Applied Sciences je akreditováno. Jedná se o vzdělání osvědčující získání špičkových manažerských dovedností a předpokladů pro rychlý postup v manažerské kariéře, které je díky výše prestižním institucím uznáváno v manažerské praxi.